Smyrna-Clayton Memorial Day ceremony

Smyrna-Clayton Memorial Day ceremony